PHẦN THƯỞNG CHO ĐỘI HACK GIỎI NHẤT: $ 600 (14 TRIỆU ĐỒNG) [ENGLISH BELOW]

++ Giới hạn 25 đội ++

Bedrock sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên có tên 'OMG It's OCR!'. Sự kiện sẽ kéo dài 24 tiếng liên tục từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8.

Sự kiện nhằm phát triển một chương trình bí mật liên quan đến OCR và tài chính, chi tiết sẽ được bật mí tại sự kiện. Tất cả các loại ngôn ngữ lập trình, framework, và các phương pháp tiếp cận đều được chấp nhận.

Địa chỉ: Văn phòng chính của Bedrock Educational Consultants, AKA "The Slab".

Ai có thể tham dự: Tất cả các học sinh đang học trung học phổ thông hoặc đại học, hoặc đang nghỉ một năm giữa bậc trung học phổ thông và đại học.

Cách đăng ký: Mỗi đội gồm 2 NGƯỜI, đăng ký trước 23:59 ngày 9/8/2019.

+ Xem liên kết này để đăng ký +
https://forms.gle/LtRn71wfxhoZtQ316

** Rất nhiều đồ ăn sẽ được cung cấp **
** Cùng với đồ uống tăng lực như Coke zero, Red Bull và Cà phê không giới hạn sẵn có tại sự kiện.**

++ Giới hạn 25 đội ++ // Hãy đăng ký sớm

Gợi ý: Người tham gia nên có kiến ​​thức về Python hoặc Javascript.

{{{ Bình luận hoặc inbox để biết thêm chi tiết! }}}

==============================================

** PRIZE FOR BEST HACK: $600 (14 MILLION VND) **

Bedrock will be hosting its first ever 24-hour hackathon on August 10! The hack will be to develop a mysterious program involving OCR and money, details will be revealed at the event. All programming languages, frameworks, and approaches are accepted.

Recommended: knowledge of Python and Javascript. Limit to 25 teams.

Location: Bedrock Educational Consultant's main office, AKA "The Slab".

Who can attend: Any CURRENT STUDENT attending high school or university, or in their gap year between high school and university.

++ Limit 25 teams ++

How to register: Teams of 2 must register by 12:59 pm on August 9.

+See this link to register+
https://forms.gle/LtRn71wfxhoZtQ316

** Lots of good food and snacks provided **
** Near unlimited quantities of coke zero, Red Bull and coffee available at the event.**

Eligibility

Must be currently enrolled in a high school, university or have evidence that you are a bonafide gap year student.

Requirements

  • Must include a GitHub link pointing to the program source code.
  • Must have a README file that contains instruction on how to build/run the software in the GitHub repo (be as details as possible).
  • Must have a maximum 3-minute video explaining how you choose this approach and how to use the software.

 

Hackathon Sponsors

Prizes

$600 in prizes

Winner take all

Students only, the amount is awarded to one team of 2 hackers.

Devpost Achievements

Submitting to this hackathon could earn you:

Judges

Justin Shelby

Justin Shelby
CEO / Bedrock

Michael McLaughlin

Michael McLaughlin
CMO/ Bedrock

Minh Pham

Minh Pham
Advisor (Worcester Polytechnic Institute)

Judging Criteria

  • Core Functionality
    1. Pass all sample test forms. 2. Amount of completion of the program. 3. Have a maximum 3-minute video presenting how to use the program. 4. End-user ease of use is the gold metric.

Questions? Email the hackathon manager

Tell your friends

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.